home project over ons steun ons kom langs nieuws contactLigging en omvang
De camping Tim & kim Village ligt in het noorden van Ethiopie, anderhalve km ten zuiden van het dorpje Gorgora. Zie kaartje.
De camping ligt aan het Tanameer en is ruim 3 ha groot. Om de camping is circa 2 ha groen in beheer. De camping bestaat uit een restaurant, zeven lodges (kleine bungalows), vier overdekte kampeerplekken, enkele velden voor kampeerders en overlanders, twee toilet- en wasgebouwen, een beheerderswoning en een opleidingscentrum. Zie plattegrond.
De omstandigheden voor een camping zijn goed in Gorgora door de mooie ligging aan het Tanameer, de vele bezienswaardigheden in de omgeving en de nabijheid van twee belangrijke toeristische routes.

De duurzame camping is een ontwikkelingsproject met een bedrijfsmatige insteek. Ondernemersschap wordt ingezet voor hulp aan lokale bewoners. Er wordt geen geld gegeven, wel banen waarmee men geld kan verdienen en leer- en werkervaring opdoet.

Missie
Ons motto staat in het logo aangegeven: ‘Carry each other’. Er zijn op de wereld helaas nog altijd plekken waar mensen het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden en moeten vechten voor basisvoorzieningen zoals eten, drinken, medicijnen en onderwijs. Gorgora is zo’n plek. We willen kennis en ondernemerschap vanuit het Westen inzetten om ter plekke hulp te bieden. Door samen met dorpsbewoners een camping te runnen die werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden biedt en waarbij opbrengsten worden benut om lokale problemen aan te pakken.

We geloven in hulp door het aanjagen van een duurzame economische ontwikkeling waarmee banen en opleidingsmogelijkheden ontstaan in arme regio’s. We vinden dat de economische ontwikkeling hand in hand moet gaan met het behoud en herstel van ecologische waarden in de omgeving. Het gebruik van duurzame energie en het behoud en herstel van bossen en natuur in de omgeving is voor ons vanzelfsprekend.

Doelstellingen
Onze missie is uitgewerkt in een aantal meetbare doelstellingen:
1. Werkgelegenheid scheppen voor de inwoners van het dorp Gorgora: 20 mensen in vaste loondienst en indirect 10 mensen aan het werk. Daarmee worden tot circa 200-250 mensen in levensonderhoud voorzien*.

2. Het bieden van opleidingen en stages waarmee de mensen uit Gorgora een grotere kans hebben om werk te vinden in de opkomende toeristische sector in Ethiopië. Er zijn jaarlijks circa 70 schoolverlaters in Gorgora. We gaan er voorlopig vanuit dat we hiervan vijf mensen een opleiding en/of stage kunnen aanbieden.

3. Herstel van de natuurlijke vegetatie, bosaanplant, tegengaan erosie, voorlichting t.b.v. bewustwording bij dorpsbewoners m.b.t. het milieu en dierenwelzijn. Via zitting in het Gorgora Development Board denken we actief mee over humanitaire projecten voor het dorp. Bij voldoende winst zal ook financiële ondersteuning plaatsvinden waarmee gewerkt wordt aan de volgende doelstelling:

4. De leefomstandigheden voor de mensen van het dorp Gorgora verbeteren door jaarlijks een humanitair project in Gorgora te ondersteunen. Het gaat om projecten op het vlak van: terugdringen ziektes als malaria, aids en bilharzia, verbeteren hygiëne op school en in hospita, terugdringen kindersterfte, verbeteringen op lokale scholen, helpen aan schoon drinkwater, creëren van meer speelmogelijkheden voor kinderen etc.

*uitgaande van de norm dat gemiddeld 8 mensen uit gezin/familie worden onderhouden op één salaris

Uitgangspunten
Bij het uitvoeren van deze doelstellingen hanteert Tim & Kim Village de volgende uitgangspunten:
• Geen winstoogmerk: eventuele winst uit camping, restaurant of hotel wordt weer geïnvesteerd in het project en komt ten goede aan het dorp Gorgora. Bij voldoende winst zal worden overwogen elders in Afrika een vergelijkbaar project op te starten.
• Zelfvoorzienend: gestreefd wordt om na een opstartfase van 7 jaar zelfstandig, dus zonder financiële hulp vanuit het Westen, te kunnen draaien.
• Samen met het dorp en de regio: plannen worden in nauw overleg met het dorp tot stand gebracht.
Management in eigen hand bij de opstart: We willen met vrijwilligers uit Nederland ter plekke aanwezig zijn om de camping vorm te geven. Overdracht aan lokaal management zodra voldoende capaciteit is opgebouwd.
• Geen schulden: er worden geen rentedragende leningen afgesloten t.b.v. investeringen in het project

Wilt u meer weten achtergronden weten over het project, lees dan ons bedrijfsplan.

ardes Machtigingskaart email